Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

 

Základní škola Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

 

Základní škola Na Vyhlídce Vyškov je součástí systému škol města Vyškov už od roku 1957. Jak už napovídá její název, jde o školu, jejíž umístění je na vyvýšeném kopci na konci města, směrem na Prostějov a Olomouc. Její sídlo je v budově, která byla postavena pro armádní účely v 30. letech dvacátého století. Součástí školy je pozemek školní zahrady s víceúčelovým sportovním hřištěm.

Spádový obvod školy tvoří ulice a sídliště z okolí školy, sídliště Sochorova je osídleno převážně střední a starší generací, sídliště Hybešova je vzdálenější, ale bydlí v něm převážně mladé rodiny.

Ve škole se vzdělávají žáci pouze I. stupně. Jde o sedm tříd v pěti ročnících, od prvního až do pátého. Z toho jsou dvě třídy specializované - určené pro žáky s narušenou komunikační schopností.

Celková kapacita školy je maximálně 150 žáků, školu navštěvuje v současnosti 103 žáků. Vyučuje se v celkem sedmi učebnách, jedna z nich slouží v odpoledních hodinách pro provoz školní družiny. Škola má vlastní tělocvičnu, počítačovou učebnu se 6-ti pracovišti a mobilní počítačovou učebnu pro 25 žáků. Učebny jsou vybaveny moderní technikou - interaktivní tabule s dataprojektory.

Chloubou školy je víceúčelové sportovní hřiště se školní zahradou. Součástí školy je školní družina, jejíž kapacita je maximálně zaplněna 60 žáky. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

Poslední součástí školy je školní jídelna, ve které vaří dvě kuchařky denně asi 100 obědů z maximální kapacity 145 jídel denně.

Vedení školy tvoří ředitel, vedoucí vychovatelka a vedoucí školní jídelny. Na řízení chodu školy se dále podílí výchovná poradkyně, která je zároveň metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Je stanoveno organizační schéma školy.

Legislativu školy tvoří ŠVP, roční plán práce, měsíční plány. Konají se pravidelné pedagogické rady, provozní porady, v případě potřeby mimořádné porady.

Škola spolupracuje se speciálně pedagogickými centry v Brně, s PPP Vyškov, Jazykovou přípravkou Brno, Majákem Vyškov, se sdružením PIAFA Vyškov a dalšími různými neziskovými organizacemi, za účelem rozšíření své vzdělávací nabídky a doplnění vzdělávacích programů. Dále spolupracuje s ostatními úplnými školami města Vyškova, zejména se ZŠ Morávkova, ZŠ Tyršova a ZŠ Nádražní. Pořádá pravidelné besedy pro rodiče žáků mateřských škol před zápisem do prvních tříd a edukační hodiny pro tyto děti a jejich rodiče, aby měli možnost seznámit se s prostředím školy.

Při škole je zřízena Rada školy, která je tvořena zástupci zřizovatele, rodičů a pedagogů.

Na veřejnosti se škola prezentuje pořádáním pravidelných vánočních besídek za účasti rodičů, pořádáním maškarního karnevalu pro děti, sportovních akcí, účastí na projektech spojených se životem občanů města, články v regionálním i oblastním tisku a těmito stránkami.

V rámci volnočasových aktivit škola spolupracuje se zřizovatelem na projektu Asistent pro volný čas a otevírá školní zahradu v odpoledních hodinách pro veřejnost.

 

Rubriky

Organizace šk. roku

Příspěvků: 0

Školní řád

Příspěvků: 0

Školní vzdělávací program

Příspěvků: 0

Seznamy žáků

Příspěvků: 0

Vyučovací hodiny a přestávky

Příspěvků: 0

Rada školy

Příspěvků: 0

Pedagogický sbor

Příspěvků: 0